Zakres usług

Przykładowy cennik szkoleń szkolenia stacjonarne

Lp.Rodzaj szkoleniaCzas trwaniaCenaUwagi
1 Szkolenie wstępne- ogólne: – przed rozpoczęciem pracy.  3 godziny lekcyjne. 55zł.  
2 Szkolenie okresowe:-  dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.  Czas trwania16 godzin lekcyjnych, w tym 8 godzin samokształcenia kierowanego. 200 zł w cenie  materiały szkoleniowe
3 - dla pracowników inżynieryjno – technicznych..  Czas trwania 16 godzin lekcyjnych, w tym 8 godzin samokształcenia kierowanego.  200 zł w cenie  materiały szkoleniowe
4 - dla pracowników administracyjno-biurowych. Czas trwania 8 godzin lekcyjnych w tym 4 godz. samokształcenia kierowanego. 85 zł  w cenie  materiały szkoleniowe
5 - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Czas trwania 8 godzin lekcyjnych. 65zł  
6 Szkolenie nt. metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych do prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy. Czas trwania 6 godzin lekcyjnych. 150zł  
8 Szkolenie dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  Czas trwania 5 godzin lekcyjnych. 80 zł  

Dla grup powyżej 8 pracowników udzielamy 10% rabatu. Przy większych grupach > 10 osób ceny ustalamy indywidualnie.

Każde szkolenie dopasowujemy indywidualnie do konkretnej grupy uczestników. Organizujemy także szkolenia zamknięte, zarówno w oparciu o programy własne jak i opracowane na życzenie klienta, dostosowane do specyfiki branży i wymogów danego przedsiębiorstwa lub instytucji.

Skontaktuj się z nami i zgłoś pracownika na szkolenie lub zamów szkolenie u siebie w firmie: tel: 61/ 8628 120, 503 086 263

mail: izabelachlebda@gmail.com

Outsourcing bhp i p.poż – zewnętrzna służba bhp i p.poż.

Zadania służby BHP wykonujemy w ramach usługi: Outsourcing bhp i p.poż. (art. 237 11 § 2 Kodeksu pracy). W ramach usługi wykonujemy zadania służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2467 i 2468).

Zapewniamy pełen nadzór, doradztwo, kontrole i opinie z tego zakresu. Usługa realizowana jest przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Zakres i sposób wykonania usługi ustalany jest z klientem.

W ramach usługi outsourcing bhp i p.poż:
 • prowadzimy pełną dokumentację bhp,
 • prowadzimy szkolenia wstępne część ogólna dla nowo zatrudnionych pracowników, przeprowadzamy szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • opracowujemy oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • wykonywane są kontrole kompleksowe i problemowe zakładu pracy oraz analizy stanu bhp i p. poż
 • wykonywane są doraźne przeglądy stanowisk pracy i obiektów, po zakończonych kontrolach przedstawiamy pisemne wnioski dotyczące wymagań bhp i p. poż na stanowiskach pracy,
 • sporządzamy okresowe / kwartalne, półroczne i roczne / raporty o stanie bhp i p. poż,
 • w miarę potrzeby wyposażamy zakład pracy w instrukcje bhp i p. poż, ustalamy potrzeby zakładu w zaopatrzenie w gaśnice, apteczki,
 • opracowujemy i weryfikujemy wewnętrzne zarządzenia, procedury i instrukcje  dotyczących bhp i p. poż,
 • bierzemy udział w postępowaniach powypadkowych, sporządzamy pełną dokumentację oraz opracowujemy wnioski wynikające z przyczyn oraz okoliczności powstałych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i kontroli ich realizacji,
 • reprezentujemy Zakład Pracy przed Państwową Inspekcją Pracy i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w sprawach objętych umową
 • świadczymy doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy i prawa pracy.

Podstawowy cennik usług bhp i p.poż.

Lp.Usługi bhp i p.poż. CenaUwagi
1 Stały nadzór bhp (outsourcing) od 300 zł/m cena zależy od ilości zatrudnionych osób
2 Stały nadzór ppoż  (outsourcing) od 200 zł/m cena zależy od ilości zatrudnionych osób
3 Opracowanie dokumentacji powypadkowej od 150 zł
4 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (ORZ) – dowolna metoda od 85 zł/ stanowisko
5 Instrukcje stanowiskowe BHP od 10 zł
6 Opracowanie Planu BIOZ od 500 zł
7 Instrukcje przeciwpożarowe od 10 zł
8 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego od 1300 zł
9 Sporządzenie planów ewakuacji dla zakładu od 500 zł
10 Oznakowanie dróg ewakuacyjnych (obiektu) od 100 zł
11 Udział w kontroli PIP lub PSP na terenie zakładu pracy 50 zł/ 1h

UWAGA: wszystkie proponowane ceny są cenami netto, ich wartość docelowa może być zależna od wielkości i rodzaju zamówienia.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrolę nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzają inspektorzy Okręgowej Inspekcji Pracy u przedsiębiorcy po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia. Gdy zachodzi okoliczność niezwłocznego podjęcia kontroli np. zagrożenie życia pracowników, rażące zaniedbania etc. – wówczas upoważnienie może być doręczone nawet w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli. W związku z powyższym przedsiębiorca może być kontrolowany nawet bez uprzedniego podejrzenia, że narusza przepisy prawa pracy.

Inspektor pracy podczas kontroli warunków pracy sprawdzi:
 • czy pracodawca posiada zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego bhp dla pracodawców lub pracodawcy wykonującego zadania służby BHP,
 • czy pracodawca realizuje zadania służby BHP. Pracodawca może samodzielnie wykonywać obowiązki służby bhp, lub może zlecić te zadania specjaliście z poza zakładu pracy.
 • czy pracownicy przed rozpoczęciem pracy w firmie byli przeszkoleni – instruktaż ogólny prowadzony przez pracownika służb bhp, specjalistę ds. bhp spoza zakładu pracy lub przez pracodawcę jeśli sam wykonuje zadania służb BHP. Poświadczeniem jest Karta szkolenia wstępnego, która powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika (cz. B).
 • czy pracownicy przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku byli przeszkoleni instruktaż stanowiskowy – wykonywany przez pracodawcę lub osobę przez niego wyznaczoną, która ukończyła szkolenie dotyczące metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Poświadczeniem jest Karta szkolenia wstępnego, która powinna znaleźć się w aktach osobowych pracownika
 • czy pracownicy przeszli okresowe szkolenie bhp oraz czy posiadają oni ważne Zaświadczenie z tego szkolenia. Szkolenie okresowe z zakresu bhp: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami co 5 lat, pracownicy na stanowiskach robotniczych co 3 lata lub co 1 rok, pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych co 6 lat.
 • czy pracownicy posiadają zaświadczenie z wstępnych/okresowych/kontrolnych badań lekarskich, iż nie ma przeciwwskazań do tego, aby wykonywali pracę na swoich stanowiskach pracy. Jeśli pracownik zmienia stanowisko pracy to powinien być poddany nowym badaniom lekarskim stwierdzający brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
 • czy pracodawca posiada regulamin pracy oraz wynagrodzenia w firmach zatrudniających co najmniej 20-stu pracowników
 • czy pracodawca zapoznał pracowników z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niech pracy, (lista lub oświadczenie).
 • czy pracodawca wyznaczył i przeszkolił osobę do udzielenia pierwszej pomocy, (w formie przyjętej w zakładzie pracy).
 • czy pracodawca wyznaczył i przeszkolił osoby do spraw ochrony przeciw pożarowej oraz ewakuacji (w formie przyjętej w zakładzie pracy).
 • czy pracownicy mają uprawnienia do wykonywania pracy. Jeśli pracownik pracuje na stanowisku gdzie potrzebne są specjalne uprawnienia to nie można go do puścić do pracy na tym stanowisk, jeśli nie posiada takich uprawnień lub ma je nieważne (uprawnienia straciły ważność) np. kierowca, kierowca wózka widłowego, operator suwnicy, elektryk SEP 1 kV i wiele innych.
 • czy jest w firmie przeprowadzone aktualna Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy.
 • czy pracownicy zostali zapoznani z Ryzykiem Zawodowym na stanowiskach na których wykonują pracę. Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego musi być poświadczone na piśmie (np. podpis na oświadczeniu o zapoznaniu się z tym ryzykiem bądź podpis na liście w załączniku do oceny ryzyka na stanowisku pracy).
 • czy w aktach osobowych pracowników znajdują się ich oświadczenie iż zapoznali się z przepisami o równym traktowaniu pracowników.
 • czy pracodawca prowadzi rejestry:
  1. wydawanych pracownikom ubrań roboczych,
  2. wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej, dokona sprawdzenia środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (ich dobór, prawidłowość stosowania oraz sprawność techniczną)
  3. wypadków w pracy
  4. chorób zawodowych,
  5. pomiarów czynników środowiska pracy, (hałas, oświetlenie, pył, chemia itp.),
  6. karty ewidencji czasu pracy oraz inną dokumentację stanowiącą zapis czasu pracy np. polecenia wyjazdów służbowych, delegacji itp.
Sprawdzi też:
 • rozliczanie czasu pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, pracy w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • prawidłowość zawartej umowy o pracę, czy w miejsce umowy cywilnoprawnej (dzieło lub zlecenie) nie powinna być zawarta umowa o pracę, prawidłowość udzielonej pracownikom indywidualnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia,
 • dokumentację związaną z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi itp. oraz czy nie ma zaległych urlopów.
 • dokumentację związaną z zatrudnianiem młodocianych oraz osób niepełnosprawnych.
 • listy płac, polecenia przelewów,

Celem kontroli jest sprawdzenie czy pracodawca postępuje zgodnie z przepisami prawa pracy. Inspektorzy w szczególności mogą kontrolować przestrzeganie przepisów BHP i legalności zatrudnienia.

Inspektor pracy może przeprowadzać kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy, jak i w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów personalnych lub finansowych.